Woordenlijst

Aan de hand van deze woordenlijst krijg je wat meer inzicht in de werkwijze en uitgangspunten van de therapie.

Actualiseren – Het steeds opnieuw aanlopen tegen bepaalde aspecten van een oude, onverwerkte ervaring.

Ingrijpende ervaringen die niet verwerkt zijn (en daarbij ontstane conclusies, overtuigingen, angsten) behoren tot de bagage van de ziel. Zo kun je met onverwerkte ervaringen je huidig leven zijn binnen gekomen. Patronen ontstaan en worden bevestigd: vaak onbewust ga je in je leven op zoek naar omstandigheden en ervaringen waarin elementen voorkomen die lijken op de onverwerkte ervaring(en).
In de therapie werken we de bronnen van de belangrijkste actualiseringen, overtuigingen en samenhangende trauma’s zodanig door dat ze je niet meer in je functioneren beperken.

Brug; MEL-brugmethode – Standaard techniek in de reïncarnatietherapie om herbelevingen tot stand te brengen. Hierbij concentreer je je als cliënt op mentale (M), emotionele (E) en lichamelijke (L) symptomen die je ervaart rond een klacht of probleem. Zo maak je direct contact met een onverwerkte ervaring; je bouwt als het ware een verbindende MEL-brug. Door de concentratie op symptomen ontstaat een lichte trance waardoor tranceopwekking vooraf niet nodig is.
Mentale aspecten zijn woorden, beelden of geluiden. Emotionele aspecten betreffen emoties die je ervaart, zoals angst, woede en verdriet. Bij lichamelijke aspecten kan het bijvoorbeeld gaan om een geur, smaak, jeuk, vermoeidheid, gevoelloosheid of om een pijn die je ergens in je lichaam ervaart.

Catharsis – Grieks: zuivering, reiniging, loutering. De mentale, emotionele en lichamelijke bevrijding van een probleem waardoor je je vernieuwd voelt.

Elliptisch bewustzijn – Ook wel ‘dubbel bewustzijn’. Dit is de staat waarin je bewustzijn verkeert als je tijdens een sessie in een lichte trance bent. Dit bewustzijn blijft voor een groot deel in het hier en nu: je blijft je bewust van waar je bent, bij wie je bent en waaraan je wilt werken. Tegelijkertijd ervaar je allerlei gevoelens, gedachten en lichamelijke indrukken rond een gebeurtenis uit het verleden die verband houdt met je probleem of klacht in het heden.
Juist door het tegelijk observeren en herbeleven kunnen inzichten ontstaan in hoe bepaalde ervaringen nawerken in je actuele leven.

Herbeleving – Het tijdens een therapeutische sessie zo compleet worden van een herinnering, dat de meeste indrukken van toen, in het bijzonder gevoelens en gedachten, weer sterk naar voren komen.

Hypnose – Hypnose is het opwekken van trance. Trance en hypnose zijn niet synoniem. Klassieke hypnotische (indirecte) methodes om een trance op te wekken zijn progressieve ontspanning of visualisaties. De lichte trance waarmee een reïncarnatietherapeut in een sessie werkt is niet gelijk aan een hypnotische trance. Lees meer onder ‘elliptisch bewustzijn’ ,’MEL-brug’, ’trance’ en ‘visualisatie’.

Inductie – Het tot stand brengen van trance.

Postulaat – Een persoonlijke, vaak beperkende, overtuiging die is ontsprongen aan een ingrijpende, vaak traumatiserende ervaring. Het ontstaan van deze overtuiging ten tijde van die heftige ervaring is vaak logisch. In het hier en nu echter kan deze eens opgevatte overtuiging het functioneren van de mens beperken. Overtuigingen kunnen deel gaan uitmaken van iemands zelf- en wereldbeeld. Voorbeelden van postulaten zijn:
‘Ik zit hartstikke vast’
‘Niemand houdt van me’
‘Mannen zijn niet te vertrouwen’
‘Als het goed gaat gaat het fout’
De therapie hecht veel belang aan het zo snel mogelijk achterhalen van beperkende postulaten, het vinden van de bronnen ervan en het ontkrachten van postulaten.

Psychosomatisch – Elke lichamelijke stoornis die psychisch bepaald wordt: bv. onvoldoende energie en weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden, lichamelijke klachten zonder medische verklaring.

Regressie – Letterlijk: terugkeer naar een vroeger stadium. In de therapie: herbeleven van eerdere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen.

Reïncarnatie – Letterlijk: weer in het vlees komen. Met reïncarnatie wordt bedoeld dat de ziel het lichamelijk sterven overleeft en na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt (het incarneren). De incarnerende ziel draagt vele ervaringen uit vorige levens in zich die van invloed zijn op de persoonlijkheid. Problemen worden gezien als signalen, waarschuwingen van de ziel aan de persoonlijkheid om oudere onverwerktheden alsnog te verwerken.

Thematische ketting – Een complex van (onverwerkte) ervaringen waarin hetzelfde thema een rol speelt. De oorsprong van dit thema is dikwijls terug te vinden in een vorig leven in de vorm van een onverwerkte, ingrijpende ervaring die ertoe leidt dat je in je huidig leven (vaak onbewust) op zoek gaat naar vergelijkbare omstandigheden en ervaringen.
In de therapie werken we vaak een reeks met elkaar samenhangende traumatiserende ervaringen door om het bij de cliënt aanwezige thema te neutraliseren.

Trance – Een toestand van verschoven bewustzijn. We zijn meer in onszelf verzonken of in een onderwerp dat onze aandacht gevangen houdt en minder waakzaam en minder bewust van onze omgeving. Ons besef van tijd verandert. We kunnen ons bewuster worden van ons lichaam, maar ook minder bewust. Ons voorstellingsvermogen wordt sterker. Ook onze lichaamsreacties veranderen: de huidweerstand neemt toe, de hersengolven gaan langzamer, we verstillen en vertragen. Trance is eigenlijk een zeer natuurlijk gebeuren dat veel mensen dagelijks ervaren; iedereen die echt verdiept kan raken in een boek, film of concert komt daarbij in een lichte trance.

Trauma, traumatisch – Een trauma is een geestelijke en emotionele wond die niet genezen is. De oorspronkelijke verwondende situatie noemen we traumatisch of traumatiserend.

Visualisatie – Een geleide fantasieoefening. Aan de hand van een tekst vraagt de therapeut de cliënt zich iets voor te stellen. Hierbij worden beelden opgeroepen waardoor de cliënt zich moeiteloos kan laten meevoeren en geen aandacht meer zal hebben voor zijn directe omgeving. Het verdiept raken in opkomende innerlijke beelden verandert het bewustzijn en opent als het ware de deur naar het onbewuste. Via visualisatie kunnen diep weggestopte ervaringen en gevoelens naar boven komen.