Privacy

Privacy Verklaring

Michelle Groot,
Praktijk voor Therapie en Counceling,
Nieuwezijds Voorburgwal 101-2, 1012 RG Amsterdam
Tel: 06 – 43 12 50 90
Email: michellegroot@upcmail.nl

Let op: Deze verklaring kan door nieuwe informatie of regels veranderen, lees dus regelmatig deze verklaring. Op dit moment is het volgende van toepassing:

Ik, Michelle Groot, kan gegevens van je verwerken, ofwel omdat je gebruik maakt van mijn diensten als therapeut of coach, ofwel omdat je mij een mail stuurt naar aanleiding van een bezoek aan mijn website.

Bezoekers die mij een email sturen:
Ik verwerk je persoonsgegevens, namelijk je naam en je mailadres, om je per email te kunnen beantwoorden.
Ik zal onze correspondentie vertrouwelijk behandelen. Als je verder geen gebruik maakt van mijn diensten of op andere manier contact wil hebben, zal ik op verzoek ook je mailadres verwijderen.
Ik geef jouw adres niet aan derden, tenzij ik je daar om toestemming voor heb gevraagd. Ik communiceer via mijn email adres michellegroot@upcmail.nl.

Cookies
Voor zover ik weet zijn er in mijn website geen cookies verwerkt. Hooguit wordt er op geanonimiseerde wijze een logfile gegenereerd voor bezoekersstatistieken waarbij het IP adres wordt gebruikt. Als je toch een cookie krijgt, laat het mij weten, dan zal ik maatregelen treffen.

Je persoonsgegevens kan ik ook gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten behandelovereenkomst.

Voor cliënten van de praktijk wil ik voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens AVG. Daarom doe ik mijn best jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat:
– Ik je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
– De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is, enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Ik toestemming aan je vraag als ik die nodig heb voor de verwerking van je gegevens.
– Ik passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst, echter dan zal ik je vooraf hiervan op de hoogte stellen en zo nodig toestemming vragen.
– Ik op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, en ik je hierop zal wijzen op een moment dat dat van toepassing is.

Als je na het lezen van deze privacy verklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit te allen tijde.

Je persoonsgegevens kan ik gebruiken voor de volgende doeleinden:
– Financiële administratie en facturering;
– Het geven van therapie of coaching;
– Het desgewenst opsturen van opname van de consulten;
– Het vragen om feedback over de therapie of coaching en effecten van de therapie of coaching, eventueel in geanonimiseerde vorm.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens hebben:
– Voornaam, tussenvoegsel en/ of achternaam;
– Huisadres;
– Email adres;
– Telefoonnummer;
– Geboortedatum;
– Bankgegevens i.v.m. facturering;
– Zorgverzekeraar en polisnummer, indien van toepassing.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voor je behandeling verwerk ik gegevens die hiertoe nodig zijn:
– Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens;
– Biografische gegevens die van belang kunnen zijn voor de behandeling;
– Voornamen van belangrijke personen in het leven van de cliënt;
– Medicijngebruik;
– Huisarts en behandelend geneeskundige, naam en telefoonnummer;
– Klachten waarvoor behandeling gezocht wordt, en bijkomende klachten en lichamelijke verschijnselen;
– Voortgang van de behandeling;
Voor het verwerken van deze persoonsgegevens kan ik je om toestemming vragen door middel van een toestemmingsformulier.

Deze gegevens heb ik voornamelijk handgeschreven op papier, ofwel ingevuld op een voorbedrukt formulier, ofwel ingevuld op een per email toegezonden vragenlijst, ofwel uitgeprint, ofwel genoteerd in een aantekeningenboek. Dit papier bewaar ik in een afgesloten ruimte.

Na toestemming en op verzoek, bewaar ik ook audio opnames waarbij de voornaam van cliënt en ook voornamen van anderen in voor kunnen komen, alsmede het consult geheel te beluisteren is.

Minderjarigen
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik net als bij de behandeling zelf om toestemming van hun ouders of voogd.

Verstrekken aan derden
De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, echter nooit zonder je op de hoogte hiervan te stellen en om toestemming te vragen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkers overeenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is mijn boekhouder, die inzage heeft in mijn bankafschriften, waar ook naam, adres en bankgegevens van mijn cliënten te zien zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt, of als er sprake is van dreiging van ernstige lichamelijke schade. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden zoals andere geneeskundige behandelaars indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vanwege de financiële administratie moeten de relevante gegevens m.b.t. financiën 7 jaar worden bewaard. Dossiergegevens moeten wettelijk 15 jaar worden bewaard. Je hebt recht op verwijdering van deze gegevens, indien je een formulier daarvoor tekent.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Iedereen die kennis van jouw gegevens zou kunnen nemen, met name mijn boekhouder, is gebonden aan geheimhouding daarvan;
– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
– Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Mijn pc heeft de meest recente versie van AVG AntiVirus geinstalleerd;
– Ik bewaar de gegevens op papier en ook de externe harddisk waarop de audio opnames staan in een afgesloten ruimte. In principe is deze harddisk nooit in contact met het internet;
– Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Communicatie
Ik mail met cliënten via michellegroot@upcmail.nl.
We kunnen ook via sms of Whatsapp communiceren, via 06 – 43 12 50 90.
Ik kan de communicatie naderhand op verzoek verwijderen.

Audiobestanden neem ik op m.b.v. mijn smartphone. Op verzoek stuur ik ze op via ofwel 1) www.wetransfer.com. De bestanden zijn alleen toegankelijk voor jouw mailadres, en blijven enkele dagen op de server staan voor ze worden verwijderd. Of via 2) WhatsApp. De bestanden via WhatsApp kunnen na verzending door mij verwijderd worden.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.